Pirkimo sąlygos

 • 1. Bendrosios nuostatos.
 • 1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo sutarties bendrosios sąlygos (toliau „Bendrosios sąlygos“) yra sudarytos prisijungimo būdu, Pirkėjui su jomis susipažinus bei patvirtinus, kad jos jam yra aiškios ir suprantamos bei būtent su tokiomis sąlygomis Pirkėjas sutinka. Patvirtindamas užsakymą internetinėje parduotuvėje http://www.kolje.lt/, Pirkėjas kartu patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis sąlygomis.
 • 1.2. Pirkėjas patvirtina, kad jis yra veiksnus šioje srityje ir gali sudaryti prekių pirkimo – pardavimo sutartį savarankiškai. Prekių pirkimo – pardavimo sutartį savarankiškai gali sudaryti visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

 • 1.3. Pardavėjas patvirtina, kad turi teisę sudaryti šią sutartį. Pardavėjo rekvizitai yra: UAB „Kolje“, juridinio asmens kodas: 144660888, registracijos adresas: Žemaitės g. 56-2, Šiauliai, elektroninis paštas: info@kolje.lt, telefonas: 841 429855.

 • 2. Bendrosios nuostatos.
 • 2.1. Užsakymas pateikiamas Pirkėjui pasirinkus pageidaujamas prekes internetinėje parduotuvėje http://www.kolje.lt/ ir sumokėjus už jas. Individualiais atvejais arba užsakant didelės vertės prekes į Pirkėjo elektroninį paštą išsiunčiama informacija apie prekės savybes, kainą, apmokėjimo, pristatymo, sutarties vykdymo tvarką, prekių pristatymo terminą, taip pat Bendrąsias sąlygas. Pirkėjas, sutikdamas su pirkimo ir pristatymo sąlygomis, turi nurodyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo, pristatymo ir sąskaitų išrašymo tikslais, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 • 2.2. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo pateiktos informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas.
 • 2.3. Užsakymo patvirtinimu yra laikomas momentas, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes (mokėjimas tampa matomu Pardavėjo banko sąskaitoje).
 • 2.4. Kiekvieno užsakymo kaina individualiai yra patvirtinama atsiųstame elektroniniame laiške. Kaina visais atvejais nurodoma eurais įskaičius PVM mokestį. Pirkėjas šią kainą turi sumokėti per 3 darbo dienas. Pirkėjui nesumokėjus kainos per nurodytą terminą, laikoma, kad Pirkėjas nepatvirtino savo Užsakymo ir sutartis nėra sudaryta.

 • 3. Prekių pristatymas.
 • 3.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjui netiksliai nurodžius prekių pristatymo adresą, visa su tuo susijusi rizika tenka jam.
 • 3.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 • 3.3. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis individualiame prekės aprašyme nurodytais terminais. Pardavėjui negalint laiku pristatyti prekių, jis nedelsiant susisiekia su Pirkėju bei aptaria tolesnį sutarties vykdymą.
 • 3.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
 • 3.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
 • 3.6. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už papildomas rinkliavas, muito ir kitus mokesčius, jei prekės yra pristatomos už Lietuvos Respublikos ribų.
 • 3.7. Mūsų partneriai ir tarpininkai paristatymo ir apmokėjimo klausimais: Paysera, DHL.

 • 4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
 • 4.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes, o nurodęs, kad jas atsiims Pardavėjo buveinėje, atsiimti jas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo užsakymo patvirtinimo. Pirkėjui neatsiėmus prekių per nustatytą terminą, sumokėti pinigai grąžinami be atskiro įspėjimo, išskyrus atvejus, kai prekė buvo gaminama pagal individualų užsakymą (šiuo atveju sumokėti pinigai negrąžinami).
 • 4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos bei savo lėšomis grąžindamas prekę Pardavėjui. Už Prekę sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 5 darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos, įsitikinus, kad Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
 • 4.3. Bendrųjų sąlygų 2.2. punktas netaikomas ir Pirkėjas negali atsisakyti prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą.

 • 5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
 • 5.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu bei individualiai aptartu terminu.
 • 5.2. Pardavėjui dėl bet kokių priežasčių negalint pristatyti užsakytų prekių Pirkėjui, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją elektroniniu paštu bei grąžinti sumokėtus pinigus.

 • 6. Prekių kokybė ir garantija.
 • 6.1. Individualūs prekės kokybės ir garantijos duomenys yra nurodomi elektroniniu paštu pateikus Užsakymą.
 • 6.2. Pardavėjas neatsako jei parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 • 6.3. Pardavėjas garantiniu laikotarpiu įsipareigoja nemokamai sutaisyti prekę ar pakeisti ją kita, jei ji dėl kokybės trūkumų nebeatitinka jai keliamų reikalavimų.
 • 6.4. Pardavėjas neatsako už prekės natūralų nusidėvėjimą, pažeidimus, kurie atsiranda dėl mechaninio poveikio ar netinkamo prekės naudojimo.

 • 7. Intelektinė nuosavybė
 • 7.1. Pirkėjas įsipareigoja nepažeisti Pardavėjo intelektinės nuosavybės teisių, nekopijuoti bei nenaudoti prekių komerciniais tikslais, neprekiauti jomis, iš anksto to nesuderinus su UAB „Kolje“.
 • 7.2. UAB „Kolje“ kurtiems dirbiniams išduoti Europos bendrijos dizaino registracijos pažymėjimai.

 • 8. Baigiamosios nuostatos.
 • 8.1. Visi nesutarimai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • 8.2. Visi pranešimai Pirkėjui bus teikiami nurodytu elektroniniu paštu. Visus pranešimus Pardavėjui Pirkėjas privalo teikti elektroniniu paštu info@kolje.lt
Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.